onsdag 18. juli 2018

Himmelen

Men jeg så ikke noe tempel i den, for Herren Gud, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel. Og Staden har ikke bruk for solen eller månen til å skinne i den, for Guds herlighet opplyste den. Lammet er dens lys. Og de frelstes folkeslag skal vandre i dens lys, og kongene på jorden fører sin herlighet og ære inn i den. Dens porter skal aldri være stengt om dagen. Natt skal det ikke være der.  Åp 21:22-25

Jeg har ofte tenkt at det er rart at Bibelen ikke gir oss mer informasjon om himmelen. Det er jo der vi skal tilbringe det meste av vårt liv.  Den tiden vi er her nede på jorden er bare et lite øyeblikk, sammenlignet med evigheten.  Når Johannes skal prøve å sette ord på den visjonen Herren ga ham av himmelen, henter han fram de flotteste ord han kjenner.  Gull, jaspis, safir, smaragd, perler, osv. (v. 18-21). Likevel sitter vi med en følelse av at dette bare er jordiske bilder på den virkelighet som en dag møter oss.  Vi skal få leve i Guds lys.  Et lys som ikke bare er fravær av mørke.  Det er det lys som lyser opp hjerter og tanker.  Mørke tanker og mørke følelser viker for Guds lys.  Vi får også lys over ting vi ikke forstod her nede.  Der blir det ingen sykdom, ingen død, ingen sorg, ingen smerte, ingen synd – bare glede, fred, kjærlighet, godhet og nåde.  Gud vil vise sin fulle herlighet.  Den dagen vi kommer til Guds himmel, vil vi forstå hvorfor det ble så vanskelig å finne ordene her nede.  For det overgår alt.  Men husk; dette stedet er gjort klart for alle dem som elsker Herren, og har fått sitt navn i Livets bok, ingen andre slipper inn (Åp 21:27).   

 Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

tirsdag 17. juli 2018

Så var det dette med liv og lære da ...

Derfor; hver den som hører disse Mine ord og gjør etter dem, ham vil Jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men hver den som hører disse Mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Og det falt. Og fallet var stort. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket overveldet av Hans lære. For Han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde.  Matt 7:24-29

Denne bibelteksten har fått ny aktualitet etter at jeg bygde hus på Lista for noen år siden.  Hele byggefeltet hvor jeg bodde hadde bygget på sandgrunn.  Så pastoren bygget altså sitt hus på sand.  På søndagsskolen sang vi om hvordan det gikk med huset til den mannen.  Entreprenøren forsøkte å trøste en pastor, og fortalte meg at stabil sand er noe av det beste å bygge på.  Men jeg gjorde meg noen tanker om de røster som vil fortelle oss at andre grunnvoller enn den Bibelen viser oss er like gode.  Den som bygger på Jesu ord, sammenlignes med en som bygger på noe solid.  Vil du ha en solid grunnvoll i ditt liv, så må du bygge på Guds ord.  Alle andre grunnvoller vil svikte i livets vær og vind.  Derfor er det så trist når mennesker som kaller seg kristne ikke vil ta Guds ord på alvor.  Man velger å sette sitt eget intellekt og sine egne tanker over ordet.

I vår tid snakker man om å finne ”min vei” til Gud.  Men det finnes bare en vei til Gud.  Det finnes bare en grunnvoll for livet.  Kun en grunnvoll som tåler livets siste storm.  Bibelen sier at livet er som et vindpust, Salme 78:39 og 144:4.  Når vinden blåser over mitt liv, den siste livsstormen, da vil det vise seg om jeg har bygget på rett grunnvoll.  Da er det ikke om jeg har funnet ”min vei” som teller, men om jeg har funnet Veien.  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

mandag 16. juli 2018

Valget

Hvor lenge vil du halte til begge sider, du frafalne datter?Jer 31:22

Noen ganger kan det å velge være vanskelig.  Valgmulighetene er så mange, og det er heller ikke alltid så lett å se konsekvensene av våre valg før de er gjort.  En annen ting er at det alltid er lettere å velge noe inn i våre liv, enn å velge noe bort.  Vi kan kanskje tenke oss å få noe nytt inn i vårt liv, men vi vil ikke miste noe av det vi allerede har.  Men noen valg har denne konsekvensen.  Sier du ja til det ene, sier du samtidig nei til noe annet.  Gud kommer også til oss og stiller oss på valg.  Først gjelder det frelsen.  Du må velge om du vil ta imot Jesus Kristus og oppleve fellesskapet med Gud.  Senere kan det handle om Guds ledelse i liv og tjeneste.  Gud ønsker kanskje å bruke deg og kaller deg derfor videre.  Hvis du sier ja til kallet, vet du at du må forlate noe av det du har i dag.  Hvis ditt liv i dag er så fylt opp av andre ting at du ikke kan engasjere deg i menigheten eller gå inn i det Herren kaller til, da må du kanskje velge noe bort fra ditt liv?  Hvis du halter til begge sider, unnlater å bestemme deg, så har du egentlig valgt bort Guds kall.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

søndag 15. juli 2018

Renset fra synd

Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd. 1. Joh 1:7

Hvis du søler på deg, enten det handler om maling eller mat, så er det viktig at du vasker bort flekken så fort som mulig.  Hvis du ikke gjør det, fester det seg og det blir vanskeligere å få bort.  Slik er det også med synden, som så lett fanger oss, Hebr 12:1.  Det er viktig at vi går til Jesus med vår synd, så fort som mulig.  Hvis vi tillater synden å bli i våre hjerter og tanker over lengre tid, fester den seg og blir vanskeligere å vaske bort - Ikke fordi Jesus ikke kan vaske bort alt, men fordi vi har holdt fast på vår urett og latt det prege seg inn i vårt sinn.  Å leve i lyset handler om å følge Kristus og holde seg borte fra synden.  Men han som har gitt oss Guds ord vet selvfølgelig at vi mennesker ikke er fullkomne.  Det å leve i lyset, handler derfor også om at vi går til Jesus når vi ikke har klart å leve slik vi vet vi burde.  Når vårt liv har blitt flekket til av synd og urett, så løper vi til Kristus for å få bort ”flekken” så fort som mulig, slik at det ikke skal feste seg til våre liv.   På denne måten kan vi stå fram ulastelige og rene, Fil 2:15, renset av Han som renser oss fra all synd. 

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

lørdag 14. juli 2018

Korsfestet med Kristus

Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro på Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg. Gal 2:20

Det er en sterk bekjennelse vi leser her - korsfestet med Kristus.  Omvendelsen til Kristus er så altomfattende at vårt eget liv, det som er underlagt vår egen vilje og egoisme, er korsfestet.  Vi lever ikke lengre det gamle livet, det er dødt.  Nå er det Kristus som lever i oss.  Vårt liv er underlagt Hans plan og vilje.  At Kristus er Herre, betyr at Han bestemmer.  Hva du synes er rett, hva du synes passer, eller hva du mener er ikke lengre relevant.  For det er Kristi liv som leves ut i det mennesket som har tatt imot Han som sin Frelser og Herre.  Vi lever ikke lengre vårt eget liv, men vi lever våre liv i Kristus, i tro på Guds Sønn.  Hvis vi inntar meninger og holdninger som ikke er i overensstemmelse med Hans ord, så viser det at vi ikke er korsfestet med Kristus.  Vi lever i stedet selv, og vil selv bestemme.  I Romerne 6 blir dåpen beskrevet som en begravelse.  Det gamle mennesket som ble korsfestet med Kristus, er dødt og begravet i dåpen.  Så får vi stå opp til et nytt liv med Kristus som vår Herre og vårt alt.  Evangeliet er radikalt og utfordrende.  Er du korsfestet med Kristus?

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.