onsdag 4. april 2018

Sabbaten: En dag eller en person ?


Er Sabbaten i NT en dag eller en person?
Skrevet av Dr. H. L. Champion.


Det andre og det fjerde budet er de lengste i de 10 bud.  Av alle bud, var det disse to budene Israels barn oftest brøt og ble refset for gjentatte ganger.  Dette var alvorlige lovbrudd i Guds øyne.  Profetene advarte Juda og Israel for konsekvensene av dette gjennom hele Det Gamle Testamentet.


Det fjerde budet
«Husk på hviledagen så du holder den hellig. 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. 11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» 2. Mos 20:8-11

I Esekiel 22, ser vi hva Herren sier om å vanhellige Hans sabbater: «Du har foraktet Mine helligdommer og vanhelliget Mine sabbater.» v. 8 «Hennes prester gjør vold på Min lov, og de vanhelliger Mine helligdommer. De skiller ikke mellom hellig og vanhellig, og de lærer ikke å skjelne mellom det urene og det rene. De har lukket sine øyne for Mine sabbater, slik at Jeg blir vanhelliget iblant dem.» v. 26

Dersom Herren Gud hadde tiltenkt denne dagen som en minnedag for skapelsen også i den nye pakt, ville det ha blitt nevnt i det minste en gang i Det Nye Testamentet.  Han ville sannsynligvis har repetert flere ganger at vi skulle holde sabbaten, og advart oss mot å ikke gjøre det.  Men ikke en eneste gang ser vi dette i Det Nye Testamentet. Hvorfor?  Fordi det er «en ny dag» i Det Nye Testamentet.

En ny dag
Selv om sabbaten i NT fortsatt er på lørdag, den syvende dagen i uken, så har vi opplevd sabbats hvile i en person.  Det er denne hvilen sabbaten peker fremover mot. Å feire sabbat, handler om å feire Jesus. Alle som hadde opplevd frelsen og Frelseren, kom sammen på den første dag i uken.  De holdt offentlige møter i de forkynte fra hus til hus, Ap.gj. 20:20, og i 1. Kor 16 blir de også befalt å samle inn offergave på denne første dag i uken.  Det er viktig å se at vår hvile ikke er knyttet til den siste dagen i uken, men vi har vår hvile i Kristus daglig, slik det er undervist i Ap.gj 3 og Hebreerbrevet 4.  Den første dagen i uken er en feiring av Jesu Kristi oppstandelse, ikke en sabbat.  Om du hviler lørdag eller søndag, så er det ikke det dette handler om.  Det er ikke en dag men en Frelser.

Her er Apostelens gjerninger 3:19-21 et nøkkelvers: «Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, 20 og Han kan sende Jesus Kristus, Han som på forhånd ble forkynt for dere. Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle Sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder.»

Den aktivitet de første troende ble kalt til å gjøre på sabbaten, var å forkynne evangeliet for jøder først.  Noen ikke-jøder deltok også i synagogene og fikk høre evangeliet de også.  I de syv brevene til de lokale menighetene nevnes ikke sabbaten med et eneste ord.  Kristne kunne møtes daglig, og gjorde det, fra hus til hus.

Det er ikke dagen det handler om, men Han, Jesus!  I NT er det ikke noe oppmuntring til å minnes skapelsesuken, men det er en klar oppfordring til å minnes frelsen.  Årsaken til at vi ikke finner noen ord om det å bryte sabbaten i NT er at det ikke handler om én dag, men om Kristus – daglig. Det er også derfor Jesus og displene kunne bryte sabbatsbudet, til tross for advarslene i GT, uten å synde mot Gud.  Sabbatens oppfyllelse kom i Kristus. Matteus 12.

Kolosserne 2:16 sier: «La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller i spørsmål om en høytid eller en nymånedag eller sabbater,»

Å feire sabbat på lørdag er ikke en del av evangeliet, slik det er gitt oss i Det Nye Testamentet, det er ikke en Nytestamentlig befaling.  Det er heller ikke et Nytestamentlig løfte.  Det er ikke en referanse til uttrykket «De 10 bud» i Det Nye Testamentet.  Listen over synder i NT går mye lengre enn de ti bud. Les:

  • Matteus 5-7
  • Matteus 19
  • Romerne 1
  • 1. Kor 6
  • Galaterne 5
Alle disse avsnittene utelater sabbatsdagen.  Det handler ikke om den syvende dagen, men om hvilen i Jesus Kristus – hver dag. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar